NEWSLETTER

Am I afraid of losing data?

SEJF DANYCH użycza licencje oprogramowania ASIGRA, wdraża, szkoli oraz świadczy support L1, L2 w języku Polskim, dla wszystkich produktów ASIGRA. Inżynierowe SEJF DANYCH szkoleni w Wielkiej Brytanii posiadają najwyższy poziom wiedzy i doświadczenia potwierdzony certyfikatami inżynieryjnymi i technicznymi ASIGRA.

Użyczenie aplikacji ASIGRA oferujemy klientom chcącym zabezpieczyć swoje dane poprzez:

  • Lokalny System Backupu
  • Rozproszony system backupu wielu lokalizacji
  • Zapewnienie firmie zdolności odtworzeniowej i Disater Recovery Site
  • Backup urządzeń mobilnych i komputerów
  • Backup danych przechowywanych w Data Center
  • Backup danych przechowywanych w usłudze Google Apps
  • Backup Danych w Chmurze
  • Disaster Recovery Site w Chmurze

...i wiele innych scenariuszy...

Partnerom, oferujemy budowę wspólnych usług, w których użyczamy oprogramowanie ASIGRA z wykorzystaniem ich własnych zasobów sprzętowych, teletechnicznych i usług.


Idea Disater Recovery Site i 100% odtwarzalności.
 

Oprogramowanie ASIGRA jest rozwijane od 26 lat w celu zabezpieczenia dorobku największych Amerykańskich i Europejskich organizacji w zapasowych serwerowniach i ośrodkach Data Center. Głównym scenariuszem zastosowania rozwiązań SEJF DANYCH jest realizacja zdolności odtworzeniowej w oparciu o Disaster Recovery Site i przechowywanie danych w minimum dwóch lokalizacjach.

Niezależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, przetwarzane i gromadzone dane można podzielić na:

  • Typowo operacyjne, związane z bieżącą chwilą oraz dane obsługujące pomocnicze procesy biznesowe,
  • Krytyczne dane stanowiące dorobek firmy, od których zależą kluczowe procesy biznesowe firmy, bez których firma nie jest w stanie funkcjonować i wrócić do życia po ich utracie w wyniku np. katastrofy lub działania siły wyższej.


Zabezpieczenie drugiego typu danych – krytycznych poprzez wyniesienie ich backupów poza lokalizację przetwarzającą, staje się swoistą polisą na życie dla w ten sposób chronionej firmy.

Dzięki swojej strukturze ASIGRA umożliwia rozpoczęcie natychmiastowego odtworzenia danych z Disaster Recovery Site w dowolnym miejscu. Technologie syntetycznych testów odtwarzalności, testów konsystentości repozytoriów, gwarantują bezwzględną pewność odtworzenia danych, nieosiąganą dla innych systemów. Dzięki unikalnym technologiom klient może „dostawić” oprogramowanie ASIGRA do istniejącego systemu backupu bez konieczności jego wymiany i rezygnacji z jego użytkowania !

Informacje na temat produktów i technologii oraz możliwych scenariuszy zastosowań znajdą Państwo w działach oferta, produkty, technologia, gdzie przedstawiliśmy powyższe zagadnienia w sposób szczegółowy.